تمام مطالب

بازدید از موزه حج

اینترنت - Copy تعدادی از طلاب سطح سه رشته تبلیغ با گرایش حج و زیارت از موزه حج واقع در پژوهشکده حج و زیارت بازدید کردند.