جدول درس های پیش نیاز

طلاب محترم در انتخاب واحد دروس به پیش نیازها توجه فرمایید.

 درانتخاب واحد حتما به پیش نیاز دروس توجه نموده وهیچ درسی را بدون رعایت پیش نیاز ،انتخاب واحدنکنید.درصورت عدم رعایت پیش نیازها، درس مربوطه از طرف آموزش حذف خواهدشد.

 دروس پیش نیاز رشته تاریخ اسلام

دروس پیش نیاز رشته تبلیغ با گرایش حج

دروس پیش نیاز رشته مدرسی ادبیات عرب

دروس پیش نیاز رشته مطالعات اسلامی زنان